Top users by languages

Gettext Catalog

Back to languages list

#1
433

shedrock

@shedrock

#2
14

#3
13

David Sansome

@davidsansome

#4
5

trevd

@trevd

#5
4

DayBreakZhang

@DayBreakZhang

#6
4

HearthSim

@HearthSim

#7
3

Vertel AB

@vertelab

#8
3

Victor E F

@victorevector

#9
2

Anne Chepkeitany

@Chepkeitany

#10
1

Nikolay Voronchikhin

@nikolayvoronchikhin

#11
1

Ismael Trascastro

@itrascastro

#12
1

Amit Barve

@mtbar131

#13
1

Yael

@yaelsprikut

#14
1

arpruss

@arpruss

#15
1

#16
1

#17
1

Roger Ye

@shugaoye

#19
1

Breaker

@iBreaker

#20
1

Dylan Hunt

@dylanh724

#21
1

Ninja Chen

@ninjachen

#22
1

isslayne

@isslayne

#23
1

#24
1

Sanketh Katta

@sankethkatta

#25
1